پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشور های اسلامی

پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی با حمایت وزارتخانه ها و تشکل های بین المللی فعال در حوزه سلامت و گردشگری سلامت در شهر تهران برگزار می گردد .

ظرفیت های گسترده صربستان و کشورهای اسلامی در زمینه توسعه روابط در حوزه گردشگری سلامت

2021-04-21 - 13:05 سپهر علیمحمدی

ظرفیت های گسترده صربستان و کشورهای اسلامی در زمینه توسعه روابط در حوزه گردشگری سلامت

خوشه درمان و گردشگری سلامت صربستان در سومین و چهارمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی مشارکت فعالی داشتند. در نتیجه این مشارکت تفاهم نامه ای بین مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی توسط دکتر مهدی کریمی ، رئیس شورای سیاستگذاری و رئیس خوشه درمان و گردشگری سلامت صربستان میودراگ میلککوویچ ، امضا شد.
هر دو سازمان علاقه خود را برای ارتقاء و افزایش سطح همکاری های دوجانبه اعلام کردند و موافقت کردند در زمینه های مختلف همکاری نمایند:
• هدف:
آماده سازی زمینه همکاری اجرایی بین مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی از یک سو و خوشه درمان و گردشگری سلامت صربستان از سوی دیگر

• زمینه های همکاری
انجام پروژه های اجرایی مشترک برای گسترش ارتباطات و شبکه سازی اقتصادی فعالان سلامت در کشورهای مسلمان و صربستان
و حمایت همه جانبه طرفین برای برندسازی رویدادهای پیش رو و ایجاد هماهنگی های لازم برای دعوت از بازیگران سلامت از کشورهای دیگر برای مشارکت در کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی.پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی فرصت ویژه برای توسعه مناسبات صربستان و کشورهای اسلامی در حوزه گردشگری سلامت فراهم خواهد آورد.